English

Om medlemskap

112 produksjonsenheter/sammenslutninger er per i dag medlemmer av Danse- og teatersentrum. Stiftelsens formål er å fremme norsk scenekunst nasjonalt og internasjonalt, med vekt på fri scenekunst.

Hvorfor være medlem i DTS?

Som medlem av DTS er du/dere med på å bidra til stiftelsens arbeid som kommer hele det frie scenekunstfeltet til gode. Medlemsskapet er med andre ord primært et ideologisk medlemsskap. Du/dere blir også gjennom nettverket i DTS også del av et stort kunstnerisk fellesskap innen scenekunstfeltet, får relevant informasjon om nasjonalt og internasjonalt arbeid m.m. Vårt mål er også å  arrangerer relevante seminarer i forbindelse med Årsmøtet i stiftelsen, slik at dette blir en god møteplass i feltet. Her kan man sende inn forslag til tema.

Hvem kan bli medlemmer?

Grupper, enkeltstående kunstnere, produsenter og sammenslutninger kan bli medlemmer i Danse- og teatersentrum.

For å bli medlem kreves dokumentasjon over produksjonsenhetens profesjonelle virksomhet. Dette innebærer redegjørelse for virksomheten de siste fire år og organisasjonsform (produksjonsenheten må være formalisert gjennom et organisasjonsnummer). Det kreves også at søker kan dokumentere siste års attestert årsregnskap.

Administrasjonen i DTS behandler søknader fortløpende. Søknad sendes til christina@pahn.no

Medlemmer forplikter seg til å registrere inn årsmeldinger, dette er en viktig del av grunnlaget for DTS sitt statistikkarbeid for staten.

Medlemskontingent

Medlemskontingenten  er kr. 300,- per enhet/sammenslutning eller person

 

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=92